• Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie sprawozdawczości skarbowej i statystycznej Wspólnot Mieszkaniowych;
  • Współuczestniczenie w przygotowaniu propozycji Planów Gospodarczych;
  • Przygotowywanie naliczeń na podstawie, zatwierdzonych uchwałą Właścicieli, Planów Gospodarczych;
  • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
  • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
  • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;