Czynności Administracyjne prowadzone wobec części wspólnych nieruchomości mają za zadanie zapewnić prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawej ich funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych działań:

 • Założenie Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie do zawarcia przez Zarządy, umów na dostawę mediów, konserwację, sprzątanie, ubezpieczenie i  innych niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości.
 • Bieżąca współpraca z organami Administracji Publicznej, Samorządowej oraz Służbami Utrzymania Bezpieczeństwa i Porządku
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości, przejęcie dokumentacji administracyjnej, technicznej, prawnej, księgowo-finansowej;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli;
 • Rejestrowanie usterek gwarancyjnych, przekazywanie ich niezwłocznie do udzielającego gwarancji, nadzór nad prawidłowym wykonaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Administrowanie bieżące nieruchomością wspólną, współpraca z Zarządem Wspólnoty w zarządzaniu nieruchomością wspólną, współpraca z właścicielami w sprawach dotyczących ich lokali, w ramach Ustawy o własności lokali, zapewnienie właścicielom pogotowia lokatorskiego;
 • Realizowanie wniosków Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli,  w ramach posiadanych uprawnień ustawowych i umownych, prowadzenie procesu windykacji przedsądowych zgodnie z UWL oraz przygotowywanie niezbędnej, koniecznej i pełnej dokumentacji dla prowadzenia windykacji przed Sądami Państwowymi;
 • Koordynacja i nadzór działań specjalistycznych firm w zakresie przeglądów gwarancyjnych, okresowych i innych niezbędnych do wykonania, w ramach Ustawy Prawo Budowlane;
 • Przygotowywanie dokumentacji administracyjnej, prowadzenie korespondencji Wspólnot Mieszkaniowych w prozumieniu i za zgodą Zarządów;
 • Przygotowywanie i monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną, prowadzenie procesu likwidacji szkód w oparciu o posiadane ubezpieczenia;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnot zwołanych na wniosek oraz obowiązkowego corocznego zebrania właścicieli nieruchomości;
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych sposobach i terminach, również podczas dyżurów na terenie nieruchomości;
 • Dyżury telefoniczne działu administracyjnego w godz. 8.00-16.00 w dniach roboczych. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz zagrożenia uszkodzeniem mienia mozliwy jest kontakt całodobowy na wskazane numery;
 • Prowadzenie korespondencji i obługa biura dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Administracja nie czerpie żadnych innych korzyści z zajmowania się nieruchomościami wspólnymi Współwłaściceli poza wynagrodzeniem określonym w umowach