INTRADOM - ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
INTRADOM - ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Podstawowe czynności administracyjne
Podstawowe czynności administracyjne
Prowadzone wobec części wspólnych nieruchomości czynności mają za zadanie zapewnić prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawem ich funkcjonowanie
Czynności księgowo - finansowe
Czynności księgowo - finansowe
Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej
Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej
Nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych, prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
Założenie Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie do zawarcia przez Zarządy, umów na dostawę mediów, konserwację, sprzątanie, ubezpieczenie i  innych niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości.

Bieżąca współpraca z organami Administracji Publicznej, Samorządowej oraz Służbami Utrzymania Bezpieczeństwa i Porządku

Protokolarne przejęcie nieruchomości, przejęcie dokumentacji administracyjnej, technicznej, prawnej, księgowo-finansowej;

Czytaj więcej
Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie sprawozdawczości skarbowej i statystycznej Wspólnot Mieszkaniowych;

Współuczestniczenie w przygotowaniu propozycji Planów Gospodarczych;

Przygotowywanie naliczeń na podstawie, zatwierdzonych uchwałą Właścicieli, Planów Gospodarczych;

Czytaj więcej
Rejestracja, przekazywanie niezwłocznie do Gwaranta oraz nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot; 

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

Czytaj wiecej
41

Liczba wspólnot

1991

Data powstania

100323

Zarządzana powierzchnia (m²)